Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 86/VPUB-VXNV   Ngày ky´: 13/01/2020  
  Trích yếu: V.v tăng cường quản lý nhà nước, chấn chỉnh hoạt động quảng cáo.  
Tệp đính kèm:
CVVP86_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Như Ngọc