Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 3303/UBND-VXNV   Ngày ky´: 14/09/2020  
  Trích yếu: V/v triển khai thực hiện Thông báo số 326/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ.  
Tệp đính kèm:
CVUB 3303_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Như Ngọc