Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 111/KH-UBND   Ngày ky´: 11/01/2021  
  Trích yếu: V/v thực hiện nhiệm vụ công tác văn thư lưu trữ năm 2021  
Tệp đính kèm:
KHUB 111_signed.pdf
Người cập nhật: Đào Thị Như ý