Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 1878/VPUB-VXNV   Ngày ky´: 02/06/2020  
  Trích yếu: V/v triển khai thực hiện Thông tư số 14/2020/TT-BGDĐT ngày 26/5/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.  
Tệp đính kèm:
CVVP1878_signed.pdf
14_2020_TT_BGDDT.PDF
Người cập nhật: Nguyễn Anh Minh