Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 63/2023/QĐ-UBND   Ngày ky´: 31/08/2023  
  Trích yếu: V/v Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 70/2022/QĐ-UBND ngày 06 tháng 12 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quy định mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước để thực hiện một số nội dung xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận  
Tệp đính kèm:
DT13931-1693193448827-98743216_nguyenthanhhao-29-08-2023_10h06p45.doc
DT13931-1693193448827-98743216_nguyenthanhhao-29-08-2023_10h06p45_converted(31.08.2023_16h33p09)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Hồng Chung