Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 1665/UBND-VXNV   Ngày ky´: 06/04/2021  
  Trích yếu: V/v đăng ký mua, cam kết bố trí kinh phí để mua và sử dụng vắc xin phòng COVID-19  
Tệp đính kèm:
dang-ky-mua-vacxin-covid_nguyendinhtuan-06-04-2021_08h32p39.docx
dang-ky-mua-vacxin-covid_nguyendinhtuan-06-04-2021_08h32p39_converted(06.04.2021_15h49p30)_signed.pdf
Phu luc 2. Huong dan dang ky.pdf
Mau dang ky mua vac xin gui dia phuong.xlsx
Phu luc 1. Mau dang ky mua vac xin gui dia phuong.pdf
Mau dang ky mua vac xin gui dia phuong.pdf
2.Cong van gui cac dia phuong dang ky mua vac xin.signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Như Ngọc