Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 5284/BĐHCĐS-KTTH   Ngày ky´: 05/12/2022  
  Trích yếu: V/v thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh tại Thông báo số 02-TB/BCĐCĐS  
Tệp đính kèm:
DT19068-1669974187724-42680187.pdf
DT19068-1669974173742-52269284_nguyenthithanhbinh-03-12-2022_11h21p20.docx
DT19068-1669974173742-52269284_nguyenthithanhbinh-03-12-2022_11h21p20_converted(05.12.2022_07h34p48)_signed.pdf
Người cập nhật: Hồ Như Vương