Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 19/2023/QĐ-UBND   Ngày ky´: 10/03/2023  
  Trích yếu: V/v Sửa đổi, bổ sung Điểm e Khoản 3 Điều 3 Quyết định số 83/2021/QĐ-UBND ngày 24 tháng 11 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch  
Tệp đính kèm:
DT3352-1678351039231-44466407.doc
DT3352-1678351039231-44466407_converted(10.03.2023_09h41p19)_signed.pdf
Người cập nhật: Đào Nhật Đạc