Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 1894/VPUB-TCDNC   Ngày ky´: 03/06/2020  
  Trích yếu: V/v xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2021-2025 trên địa bàn tỉnh.  
Tệp đính kèm:
CV trien khai Quyet dinh 1186 Bo Tu phap thuc hien Chi thi thu tuong.doc
CV trien khai Quyet dinh 1186 Bo Tu phap thuc hien Chi thi thu tuong(03.06.2020_14h39p27)_signed.pdf
Người cập nhật: Cao Thanh Tuấn