Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 84/2022/QĐ-UBND   Ngày ky´: 28/12/2022  
  Trích yếu: V/v Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận  
Tệp đính kèm:
DT20587-1672114052294-08755614.docx
QDUB QP 84_signed.pdf
Người cập nhật: Đào Nhật Đạc