Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 171/QĐ-UBND   Ngày ky´: 01/06/2020  
  Trích yếu: V/v phê duyệt xếp loại kết quả hoạt động năm 2019 của Quỹ Đầu tư Phát triển tỉnh.  
Tệp đính kèm:
QDUB 171_signed.pdf
Người cập nhật: Lê Thị Thu Phương