Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 3258/VPUB-VXNV   Ngày ky´: 01/09/2020  
  Trích yếu: HỎA TỐC. V/v tham mưu triển khai thực hiện Thông tư số 24/2020/TT-BGDĐT ngày 25/8/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.  
Tệp đính kèm:
CVVP 3258_signed.pdf
24_2020_TT_BGDDT.PDF
Người cập nhật: Nguyễn Anh Minh