Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 142/VPUB-VXNV   Ngày ky´: 13/01/2021  
  Trích yếu: V/v tham mưu giải quyết đề nghị của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh.  
Tệp đính kèm:
Tham muu theo de nghi cua Dai PTTH_nguyendinhtuan-09-01-2021_21h02p50.doc
Tham muu theo de nghi cua Dai PTTH_nguyendinhtuan-09-01-2021_21h02p50(13.01.2021_14h33p05)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Văn Tiến