Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 1508/QĐ-UBND   Ngày ky´: 01/09/2020  
  Trích yếu: V/v ban hành Danh mục quyết định của UBND tỉnh quy định chi tiết luật được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 9.  
Tệp đính kèm:
QDCT 1508_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Hùng