Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 3442/VPUB-VXNV   Ngày ky´: 14/09/2020  
  Trích yếu: V.v Góp ý dự thảo Quyết định phê duyệt Đề án "Đẩy mạnh ứng dụng khoa học và công nghệ trong hoạt động thư viện ở Việt Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030".  
Tệp đính kèm:
CVVP3442_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Như Ngọc