Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 30/2020/QĐ-UBND   Ngày ky´: 14/08/2020  
  Trích yếu: V/v ban hành Quy chế quản lý, sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng Chính phủ và quy trình trao đổi, lưu trữ, xử lý tài liệu điện tử trong công tác văn thư.  
Tệp đính kèm:
QDUB 30.2020_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Thị Thanh Bình