Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 19/2020/QĐ-UBND   Ngày ky´: 01/07/2020  
  Trích yếu: V/v bãi bỏ một số điều của Quyết định số 62/2012/QĐ-UBND ngày 22/10/2012 của UBND tỉnh Ninh Thuận về việc ban hành Quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tình Ninh Thuận và bãi bỏ Quyết định số 21/2014/QĐ-UBND ngày 27/2/2014 của UBND tỉnh Ninh Thuận về việc sửa đổi bổ sung một số điều của quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận ban hành kèm theo Quyết định số 62/2012/QĐ-UBND ngày 22/10/2012 của UBND tỉnh Ninh Thuận.  
Tệp đính kèm:
QDUB 19.2020_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Anh Minh