Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 4086/KH-UBND   Ngày ky´: 19/09/2022  
  Trích yếu: V/v Kế hoạch thực hiện Dự án 8 “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia “Phát triển kinh tế - 2 xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn I: 2022 đến năm 2025  
Tệp đính kèm:
DT14382-1663128784228-99235149.xlsx
DT14382-1663128784209-82971396_nguyennhungoc-14-09-2022_16h53p23.docx
DT14382-1663128784214-90576969.docx
KHUB4086_signed.pdf
Người cập nhật: Đào Thị Như Ý