Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 3256/VPUB-KTTH   Ngày ky´: 01/09/2020  
  Trích yếu: V/v tham mưu trích dự phòng của dự án Môi trường bền vững các thành phố duyên hải - Tiểu dự án thành phố PRTC để tiếp tục phục vụ hoạt động quản lý dự án của Chủ đầu tư.  
Tệp đính kèm:
CVVP 3256_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Đức Nghĩa