Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 3096/SKHĐT-EDO   Ngày ky´: 25/09/2020  
  Trích yếu: V/v phê duyệt Chương trình xúc tiến đầu tư năm 2021 của tỉnh.  
Tệp đính kèm:
2020.9.24. vb gui UBND tinh ve du thao Chuong trinh XTDT 2021(25.09.2020_17h11p44)_signed.pdf
Người cập nhật: