Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 3280/UBND-KTTH   Ngày ky´: 14/09/2020  
  Trích yếu: V/v triển khai thực hiện nội dung Thông báo số 139-TB/TW ngày 24/7/2020 của Văn pòng BCH trung ương Đảng.  
Tệp đính kèm:
CVUB 3280_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Quốc Huy