Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 486/UBND-VXNV   Ngày ky´: 15/02/2023  
  Trích yếu: Về việc triển khai thực hiện điều tra xã hội học để xác định Chỉ số Cải cách hành chính năm 2022 của tỉnh Ninh Thuận.  
Tệp đính kèm:
PL-kem-theo-CBCC-thuc-hien-dieu-tra-XHH-nam-2023_tienpnsonv-13-02-2023_16h21p25.xlsx
CVUB-chi-dao-trien-khai-dieu-tra-XHH-cua-BNV_tienpnsonv-13-02-2023_16h25p38.doc
DT1955-1676365577798-79107097_vominhtam-14-02-2023_16h17p18.doc
DT1955-1676365577798-79107097_vominhtam-14-02-2023_16h17p18_converted(15.02.2023_07h44p46)_signed.pdf
PHU LUC 1 KEM THEO CV 486(15.02.2023_08h57p18)_signed.pdf
PHU LUC 2 KEM THEO CV 486(15.02.2023_08h57p39)_signed.pdf
PHU LUC 3 KEM THEO CV 486(15.02.2023_08h57p54)_signed.pdf
PHU LUC 4 KEM THEO CV 486(15.02.2023_08h58p08)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Anh Minh