Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 3209/UBND-KTTH   Ngày ky´: 08/09/2020  
  Trích yếu: V/v đăng ký kế hoạch triển khai Chương trình Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả năm 2021.  
Tệp đính kèm:
CVUB 3209_signed.pdf
88.pdf
2. Ke hoach VSNT 2021(phuonglb)(14.07.2020_17h21p08).doc
KE HOACH DIEU CHINH(CT).xls
2. Ke hoach VSNT 2021(15.07.2020_15h10p33)_signed.pdf
Người cập nhật: La Đình Minh Tường