Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 2890/SKHĐT-EDO   Ngày ky´: 11/09/2020  
  Trích yếu: CV: báo cáo công việc UBND tỉnh giao  
Tệp đính kèm:
2890(11.09.2020_16h09p33)_signed.pdf
Người cập nhật: