Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 63/VPUB-VXNV   Ngày ky´: 09/01/2020  
  Trích yếu: V.v triển khai Nghị định số 03/2020/NĐ-CP của Chính phủ.  
Tệp đính kèm:
CVVP 63_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Như Ngọc