Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 5172/UBND-VXNV   Ngày ky´: 26/11/2022  
  Trích yếu: V/v triển khai thực hiện Quy định số 26-QĐ/TU ngày 04/11/2022 và Công văn số 3207-CV/TU ngày 04/11/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy  
Tệp đính kèm:
DT18650-1669343701677-18600678.pdf
DT18650-1669343701724-75259842.pdf
DT18650-1669343707925-22176728.docx
DT18650-1669343707925-22176728_converted(26.11.2022_18h22p13)_signed.pdf
Người cập nhật: Đào Nhật Đạc