Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 348/KH-UBND   Ngày ky´: 06/02/2023  
  Trích yếu: V/v Triển khai thực hiện Chương trình hành động số 154-CTr/TU ngày 21/11/2022 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045  
Tệp đính kèm:
DT1313-1675308620217-40628251_nnminh-02-02-2023_14h10p50.doc
DT1313-1675308620217-40628251_nnminh-02-02-2023_14h10p50(06.02.2023_10h05p19)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Hồng Chung