Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 80/2022/QĐ-UBND   Ngày ky´: 23/12/2022  
  Trích yếu: V/v Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Ninh Thuận  
Tệp đính kèm:
DT20270-1671669024988-97252781.doc
QDUB 80.2022_signed.pdf
Người cập nhật: Đào Nhật Đạc