Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 3895/UBND-VXNV   Ngày ky´: 11/09/2019  
  Trích yếu: V.v triển khai thực hiện kế hoạch số 180-KH/TU của BTVTU triển khai kết luận của Ban Bí thư về tiếp tục xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.  
Tệp đính kèm:
CVUB3895_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Như Ngọc