Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 78/2021/QĐ-UBND   Ngày ky´: 07/11/2021  
  Trích yếu: V/v Bổ sung khoản 8 Điều 4 của Quy định tổ chức, hoạt động của Tổ nhân dân tự quản về an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận ban hành kèm theo Quyết định số 60/2019/QĐ-UBND ngày 10/10/2019 của UBND tỉnh Ninh Thuận  
Tệp đính kèm:
DT18503-1636168759733-16055103.doc
QDUB 78.2021_signed.pdf
Người cập nhật: Quý Minh Trung