Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 6634/UBND-VXNV   Ngày ky´: 06/12/2021  
  Trích yếu: V/v triển khai thực hiện Kết luận số 14-KL/TW ngày 22/9/2021 của Bộ Chính trị  
Tệp đính kèm:
DT20257-1638581603087-20561214.doc
DT20257-1638581603087-20561214_converted(06.12.2021_10h14p27)_signed.pdf
Người cập nhật: Đào Nhật Đạc