Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 70/QĐ-UBND   Ngày ky´: 23/02/2021  
  Trích yếu: Về việc điều chỉnh một số nội dung tại Quyết định số 02/QĐ-UBND ngày 05/01/2021 của UBND tỉnh về Kế hoạch triển khai những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và Dự toán ngân sách Nhà nước năm 2021  
Tệp đính kèm:
Dieu-chinh-Quyet-dinh-so-02-ve-KH-phat-trien-KTXH-nam-2021.docx
Phu-luc-01-va-02-kem-theo-QD-dieu-chinh-gui-UBND-tinh.xlsx
Dieu-chinh-Quyet-dinh-so-02-ve-KH-phat-trien-KTXH-nam-2021_converted(23.02.2021_15h19p01)_signed.pdf
ATTO2Q3C.xlsx
Người cập nhật: Nguyễn Thành Hào