Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 7/QĐ-UBND   Ngày ky´: 09/01/2023  
  Trích yếu: V/v Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2023 của tỉnh Ninh Thuận  
Tệp đính kèm:
DT268-1672967761329-65722903.xls
DT268-1672908841203-14221183_nnminh-06-01-2023_13h49p47.docx
DT268-1672908841203-14221183_nnminh-06-01-2023_13h49p47(08.01.2023_18h49p50)_signed.pdf
BIEU 46 KEM THEO QD 07(09.01.2023_14h27p13)_signed.pdf
BIEU 47 KEM THEO QD 07(09.01.2023_14h27p29)_signed.pdf
BIEU 48 KEM THEO QD 07(09.01.2023_14h27p43)_signed.pdf
BIEU 49 KEM THEO QD 07(09.01.2023_14h27p56)_signed.pdf
BIEU 50KEM THEO QD 07(09.01.2023_14h28p12)_signed.pdf
BIEU 51 KEM THEO QD 07(09.01.2023_14h28p27)_signed.pdf
BIEU 52 KEM THEO QD 07(09.01.2023_14h28p50)_signed.pdf
BIEU 53 KEM THEO QD 07(09.01.2023_14h29p10)_signed.pdf
BIEU 54 KEM THEO QD 07(09.01.2023_14h29p32)_signed.pdf
BIEU 55 KEM THEO QD 07(09.01.2023_14h29p46)_signed.pdf
BIEU 56 KEM THEO QD 07(09.01.2023_14h30p19)_signed.pdf
BIEU 57 KEM THEO QD 07(09.01.2023_14h30p36)_signed.pdf
BIEU 58 KEM THEO QD 07(09.01.2023_14h30p52)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Dương Thanh