Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 3162/VPUB-KTTH   Ngày ky´: 13/08/2019  
  Trích yếu: V.v cập nhật, tham mưu triển khai thực hiện theo Thông tư số 02/2019/TT-BXD ngày 01/7/2019 của Bộ Xây dựng.  
Tệp đính kèm:
CVVP3162_signed.pdf
Người cập nhật: Lê Quốc Đạt