Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 3401/VPUB-VXNV   Ngày ky´: 10/09/2020  
  Trích yếu: V/v tham mưu triển khai thực hiện Nghị định số 105/2020/NĐ-CP ngày 08/9/2020 của Chính phủ.  
Tệp đính kèm:
CVVP3401_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Anh Minh