Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 864/QĐ-UBND   Ngày ky´: 10/06/2020  
  Trích yếu: V/v phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các hạng mục xây dựng hồ sơ đề cử Khu dự trữ sinh quyển thế giới lấy Vườn Quốc gia Núi Chúa làm vùng lõi thuộc tỉnh Ninh Thuận.  
Tệp đính kèm:
QDCT 868_signed.pdf
Người cập nhật: La Đình Minh Tường