Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 3444/VPUB-KTTH   Ngày ky´: 14/09/2020  
  Trích yếu: V.v triển khai thực hiện các văn bản của Trung ương.  
Tệp đính kèm:
CVVP3444_signed.pdf
KEM CVVP3444.pdf
Người cập nhật: Quý Minh Trung