Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 356/CTR-UBND   Ngày ky´: 06/02/2023  
  Trích yếu: V/v CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 02 NĂM 2023 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH  
Tệp đính kèm:
DT1218-1675151575746-90145072_nguyenthithanhbinh-04-02-2023_08h49p04.docx
DT1218-1675151575746-90145072_nguyenthithanhbinh-04-02-2023_08h49p04_converted(06.02.2023_14h19p35)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Thị Thanh Bình