Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 3651/KH-UBND   Ngày ky´: 22/08/2022  
  Trích yếu: V/v KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TU ngày 19/01/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV và Nghị quyết số 34/NQ-HĐND ngày 22/7/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI về đẩy mạnh phát triển công nghiệp trên địa bàn tỉnh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030  
Tệp đính kèm:
DT12941-1660814016806-78269229.docx
DT12941-1660814016806-78269229_converted(22.08.2022_09h43p36)_signed.pdf
DT12941-1660814016833-00067998(22.08.2022_09h46p16)_signed.pdf
DT12941-1660814016862-41995589(22.08.2022_09h47p30)_signed.pdf
DT12941-1660814016896-64927125(22.08.2022_09h48p45)_signed.pdf
Người cập nhật: Phạm Đức Nam