Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 748/UBND-TCDNC   Ngày ky´: 18/02/2021  
  Trích yếu: V/v tham mưu triển khai Quyết định số 193/QĐ-TTg ngày 09/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ  
Tệp đính kèm:
Cong-van-giao-CAT-tham-muu-trien-khai-Quyet-dinh-so-193-cua-TTg.doc
Cong-van-giao-CAT-tham-muu-trien-khai-Quyet-dinh-so-193-cua-TTg(18.02.2021_08h47p09)_signed.pdf
193_QD-TTg_09022021_2-signed.pdf
Người cập nhật: Trần Xuân Sinh