Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng  

|Ngày ban hành|Số/Kí hiệu|Trích yếu
4
Hide details for 22/08/201922/08/2019
51/2019/QĐ-UBND V.v quy định hỗ trợ chủ cơ sở kinh doanh giết mổ nhỏ lẻ chấp hành di dời đến địa điểm giết mổ gia súc, gia cầm tập trung theo quy định quy hoạch trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.
3629/KH-BCĐ V.v triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trong dịp Tết Trung thu năm 2019.
3627/UBND-VXNV V.v tăng cường nâng cao mức sống, xóa nghèo cho hộ nghèo có thành viên thuộc đối tượng chính sách người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh.
3626/UBND-VXNV V.v tiếp tục tập trung triển khai các hoạt động nhằm nâng cao chất lượng tín dụng chính sách xã hội.
7
Hide details for 21/08/201921/08/2019
1337/QĐ-UBND V.v khen thưởng (bổ sung) thành tích xuất sắc trong 05 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội.
1341/QĐ-UBND V.v kiện toàn Hội đồng thẩm định Đề án kiện toàn tổ chức bộ máy và phê duyệt Danh mục vị trí việc làm, Bản mô tả công việc và Khung năng lực vị trí việc làm đối với các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp trên địa bàn tỉnh.
1332/QĐ-UBND V.v thành lập Ban Tổ chức Cuộc vận động "Sáng tác ca khúc về quê hương Ninh Thuận"
1335/QĐ-UBND V.v Phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết từng TTHC trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.
74/TB-UBND V.v Chương trình dự Lễ Khai giảng năm học 2019-2020 của Lãnh đạo tỉnh.
3585/UBND-KTTH V.v phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn tỉnh năm 2019.
1340/QĐ-UBND V.v phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình Trường Tiểu học Xóm Bằng thôn Xóm Bằng, xã Bắc Sơn, huyện Thuận Bắc.
3
Hide details for 20/08/201920/08/2019
240/BC-UBND V.v đánh giá kết quả triển khai thực hiện các chương trình tín dụng chính sách xã hội góp phần thực hiện Chương trình quốc gia về giảm nghèo giai đoạn 2016-2020.
3249/TB-VPUB V.v triển khai thực hiện Quyết định số 1360/QĐ-BTC ngày 08/8/2019 của Bộ Tài chính.
3577/UBND-KTTH V/v kế hoạch sản xuất vụ Mùa năm 2019.
13
Hide details for 19/08/201919/08/2019
235/BC-UBND V.v tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 và chương trình công tác tháng 8 năm 2019.
3549/UBND-KTTH V.v khẩn trương đẩy nhanh việc thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2019.
239/BC-UBND V.v tổng kết 10 năm triển khai, thực hiện đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo Quyết định 1956/QĐ-TTg, ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ trong xây dựng nông thôn mới.
241/BC-UBND V.v Công tác phòng, chống tham nhũng Phục vụ kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV.
3535/KH-HĐ V.v kiểm tra công tác Giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2019.
3243/VPUB-KTTH V.v tham mưu chỉ đạo việc đăng tải thông tin hồ sơ quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị lên cổng thông tin điện tử.
3568/UBND-KTTH V.v khẩn trương bổ sung hồ sơ phương án giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi.
3567/UBND-KTTH V.v cứu trợ, khắc phục hậu quả thiên tai, đảm bảo ổn định đời sống nhân dân khi thiên tai xảy ra năm 2019.
3536/UBND-VXNV V.v tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.
3537/UBND-VXNV V.v rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo định kỳ trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận năm 2019.
3268/VPUB-VXNV V.v thông báo chương trình học bổng IDEAS của Chính phủ Ireland niên khóa 2020-2021.
3260/VPUB-VXNV V.v chuẩn bị kế hoạch làm việc với đoàn công tác của Viện Sốt rét - ký sinh trùng - côn trùng kiểm tra chỉ đạo công tác phòng chống sốt xuất huyết tại Ninh Thuận.


Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng