Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng  

|Ngày ban hành|Số/Kí hiệu|Trích yếu
1
Hide details for 12/08/202012/08/2020
237/TB-VPUB V.v kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19.
5
Hide details for 11/08/202011/08/2020
2850/UBND-VXNV (HỎA TỐC)_V.v triển khai kế hoạch tiếp nhận, cách ly công dân Việt Nam từ Malaixia về nước cách ly y tế tập trung.
232/QĐ-UBND Về việc thành lập Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh Ninh Thuận (trên cơ sở tổ chức lại Ban Thi đua - Khen thưởng trước đây) trực thuộc Sở Nội vụ.
231/QĐ-UBND Về việc thành lập Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh Ninh Thuận (trên cơ sở tổ chức lại Ban Thi đua - Khen thưởng trước đây) trực thuộc Sở Nội vụ.
234/QĐ-UBND Phê duyệt Đề án kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức, biên chế của Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại trực thuộc Sở Công Thương
1346/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực du lịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Ninh Thuận
7
Hide details for 10/08/202010/08/2020
236/TB-VPUB V.v Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Bình tại buổi đi kiểm tra thực tế công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại xã Công Hải, huyện Thuận Bắc.
2825/UBND-KTTH V/v chủ trương tổ chức đoàn công tác học tập, trao đổi kinh nghiệm, giám sát, đánh giá thực hiện Dự án Truyền thông giảm nghèo về thông tin năm 2020.
2829/UBND-VXNV V/v tiếp tục rà soát việc triển khai thực hiện Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.
2836/UBND-VXNV (HỎA TỐC)_V.v triển khai thực hiện Thông báo số 283/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ.
2835/CĐ-UBND (HỎA TỐC)_V.v tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận trước diễn biến mới.
2833/UBND-KTTH V/v triển khai Thông tư số 05/2020/TT-BKHĐT ngày 30/6/2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
1330/QĐ-UBND V.v Phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực tư vấn pháp luật thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp.
2
Hide details for 09/08/202009/08/2020
2821/UBND-VXNV V/v thực hiện Công điện số 1248/CĐ-BYT ngày 07/8/2020 của Bộ Y tế
2822/UBND-KTTH (HỎA TỐC)_V.v triển khai thực hiện Công điện 1053/CĐ-TTg ngày 09/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong điều kiện diễn biến mới, phức tạp của dịch COVID-19.
4
Hide details for 07/08/202007/08/2020
2819/UBND-VXNV (HỎA TỐC)_V.v khẩn trương triển khai các văn bản chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo về tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020.
227/QĐ-UBND V.v công bố Đơn giá nhân công; Giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.
28/2020/QĐ-UBND V.v Bãi bỏ Quyết định số 30/2016/QĐ-UBND ngày 09 tháng 6 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc công bố đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.
2922/VPUB-TCDNC V/v tổ chức triển khai thực hiện Nghị định số 87/2020/NĐ-CP ngày 28/7/2020 của Chính phủ tại địa phương
3
Hide details for 06/08/202006/08/2020
2780/UBND-VXNV (HỎA TỐC)_V.v tăng cường các giải pháp phòng chống dịch Covid-19.
1313/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực tư vấn pháp luật thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp
1318/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực luật sư thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp
6
Hide details for 05/08/202005/08/2020
231/TB-VPUB V.v kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19.


Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng