Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng  

|Ngày ban hành|Số/Kí hiệu|Trích yếu
1
Hide details for 26/11/202326/11/2023
85/2023/QĐ-UBND Về việc bổ sung một số nội dung của Phụ lục tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng của các cơ quan, tổ chức đơn vị thuộc tỉnh Ninh Thuận ban hành kèm theo Quyết định số 34/2019/QĐ-UBND ngày 30 tháng 7 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận
1
Hide details for 25/11/202325/11/2023
48/VPUB-LCT V/v LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO UBND TỈNH TUẦN THỨ 48/2023 (Từ ngày 27/11 đến ngày 02/12/2023)
1
Hide details for 23/11/202323/11/2023
4920/UBND-VXNV V/v triển khai thực hiện Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại phiên họp của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương
1
Hide details for 22/11/202322/11/2023
47/VPUB-LCT V/v LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO UBND TỈNH TUẦN THỨ 47/2023 (Điều chỉnh) (Từ ngày 20/11 đến ngày 25/11/2023)
3
Hide details for 21/11/202321/11/2023
642/QĐ-UBND V/v Công nhận Vùng sản xuất rau ứng dụng công nghệ cao An Hải, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận
1579/QĐ-UBND V/v Quyết định giải quyết đơn khiếu nại của ông Bùi Văn Tư (lần đầu).
4878/UBND-VXNV V/v Thực hiện các hoạt động phòng, chống dịch bệnh COVID-19 thuộc nhóm B
5
Hide details for 20/11/202320/11/2023
87/2023/QĐ-UBND V/v Quyết định ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật áp dụng đối với dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực lao động - thương binh và xã hội về việc làm trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
88/2023/QĐ-UBND (HỎA TỐC) Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Ninh Thuận
86/2023/QĐ-UBND V/v Quy định trợ cấp gạo bảo vệ và phát triển rừng thuộc tiểu dự án 1, dự án 3, Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
90/2023/QĐ-UBND V/v Sửa đổi, bổ sung một số nội dung Bảng xếp loại đường bộ trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận ban hành kèm theo Quyết định số 103/2017/QĐ-UBND ngày 19 tháng 10 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận
89/2023/QĐ-UBND V/v Bãi bỏ các Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh về hoạt động Quỹ khám chữa bệnh người nghèo
1
Hide details for 18/11/202318/11/2023
81/2023/QĐ-UBND V/v Ban hành Quy định đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức thuộc tỉnh Ninh Thuận
1
Hide details for 17/11/202317/11/2023
4818/KH-UBND V/v Triển khai Luật Giao dịch điện tử trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
1
Hide details for 16/11/202316/11/2023
4805/UBND-KTTH V/v xử lý tình trạng lấn chiếm bãi thải, bãi trữ, mỏ vật liệu, mặt bằng thi công thuộc gói thầu 27 dự án Hệ thống thủy lợi Tân Mỹ và thực hiện thủ tục tiếp nhận, bàn giao theo quy định (lần 2)
1
Hide details for 15/11/202315/11/2023
4786/UBND-KTTH V/v chủ động ứng phó với tình hình mưa lũ trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới.
2
Hide details for 14/11/202314/11/2023
4778/UBND-VXNV V/v triển khai thực hiện Thông báo kết luận số 645-TB/TU ngày 24/10/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
84/2023/QĐ-UBND V/v Quyết định ban hành quy định về quy trình luân chuyển hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai của người sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
2
Show details for 13/11/202313/11/2023


Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng