Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng  

|Ngày ban hành|Số/Kí hiệu|Trích yếu
1
Hide details for 06/03/202406/03/2024
969/UBND-TCD V/v triển khai thực hiện Công điện số 15/CĐ-TTg ngày 19/02/2024 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác xây dựng pháp luật, hoàn thiện các dự án Luật trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV
1
Hide details for 05/03/202405/03/2024
62/BC-UBND V/v BÁO CÁO Tình hình kinh tế - xã hội tháng 02 năm 2024 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 3 năm 2024
3
Hide details for 04/03/202404/03/2024
937/KH-UBND V/v Tổ chức các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Ninh Thuận năm 2024
929/KH-UBND V/v Tuyên truyền, phổ biến pháp luật tín ngưỡng, tôn giáo năm 2024
17/2024/QĐ-UBND V/v Sửa đổi, bổ sung một số điểm, khoản của Điều 3 Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 17/2019/QĐ-UBND ngày 19/3/2019 của UBND tỉnh ban hành Quy định một số chính sách đặc thù đối với cán bộ, giáo viên, học sinh trường Trung học phổ thông Chuyên Lê Quý Đôn, tỉnh Ninh Thuận
4
Hide details for 03/03/202403/03/2024
11/VPUB-LCT V/v LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO UBND TỈNH TUẦN THỨ 10/2024 (Từ ngày 04/3 đến ngày 08/3/2024)
14/2024/QĐ-UBND V/v Bãi bỏ Quyết định số 45/2022/QĐ-UBND ngày 17 tháng 8 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quy định chính sách trợ cấp thôi việc đối với cán bộ cấp xã và hỗ trợ đối với cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý luân chuyển công tác trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
15/2024/QĐ-UBND V/v Sửa đổi, bổ sung Khoản 4 Điều 4, Chương II Quy chế phối hợp quản lý ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 15/2019/QĐ-UBND ngày 20/02/2019 của UBND tỉnh
16/2024/QĐ-UBND V/v Phân cấp thẩm quyền thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh Đề án vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và quản lý, sử dụng vị trí việc làm của đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên và đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên thuộc phạm vi quản lý của Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện
1
Hide details for 02/03/202402/03/2024
228/QĐ-UBND Về việc công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận kỳ 2019 - 2023
2
Hide details for 01/03/202401/03/2024
892/KH-UBND V/v Vệ sinh, tiêu độc, khử trùng môi trường trên địa bàn tỉnh năm 2024
914/UBND-VXNV V/v triển khai thực hiện Kế hoạch số 275-KH/TU ngày 22/02/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
3
Hide details for 28/02/202428/02/2024
12/2024/QĐ-UBND V/v QĐ Bãi bỏ Quyết định số 128/2017/QĐ-UBND ngày 01/12/2017 của UBND tỉnh Ninh Thuận ban hành Quy định về nguyên tắc, tiêu chí xét duyệt đối tượng được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
11/2024/QĐ-UBND V/v QĐ Bãi bỏ Quyết định số 72/2023/QĐ-UBND ngày 12 tháng 10 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành Quy định quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
857/KH-UBND V/v Kế hoạch tổ chức Hội nghị gặp mặt, trao đổi tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và kết nối tín dụng cho các hợp tác xã trên địa bàn tỉnh
1
Hide details for 27/02/202427/02/2024
119/QĐ-UBND Về việc bãi bỏ Quyết định số 394/QĐ-UBND ngày 02/8/2011, Quyết định số 283/QĐ-UBND ngày 20/8/2014 và Quyết định số 06/QĐ-UBND ngày 11/01/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh
1
Hide details for 26/02/202426/02/2024
10/2024/QĐ-UBND V/v QĐ Quy định Phân cấp thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng, Báo cáo kinh tế - kỹ thuật; thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở của dự án đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
1
Hide details for 22/02/202422/02/2024
8/2024/QĐ-UBND V/v Bãi bỏ Quyết định số 07/2021/QĐ-UBND ngày 10 tháng 3 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành Quy định chi tiết một số nội dung về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
7
Hide details for 21/02/202421/02/2024
183/QĐ-UBND V/v Công nhận xã Phương Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2023


Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng