Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng  

|Ngày ban hành|Số/Kí hiệu|Trích yếu
4
Hide details for 10/02/202310/02/2023
423/KH-UBND V/v Công tác bồi thường nhà nước năm 2023
53/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Đề án vị trí việc làm và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp của Trung tâm Công tác xã hội tỉnh trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
159/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thay thế, bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
55/QĐ-UBND V/v Phê duyệt Đề án “Tăng cường công tác quản lý, sử dụng hiệu quả đất đai, tài nguyên khoáng sản, bảo vệ môi trường đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”
5
Hide details for 09/02/202309/02/2023
30/BC-UBND V/v Tình hình kinh tế-xã hội tháng 01 năm 2023 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 02 năm 2023
395/KH-BCĐ V/v Xây dựng xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc
13/2023/QĐ-UBND V/v bổ sung khoản 3 Điều 2 của Quyết định số 51/2019/QĐ-UBND ngày 22 tháng 8 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận Quy định hỗ trợ chủ cơ sở kinh doanh giết mổ nhỏ lẻ chấp hành di dời đến địa điểm giết mổ gia súc, gia cầm tập trung theo quy hoạch trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
406/KH-UBND V/v Hỗ trợ doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong hoạt động khoa học và công nghệ; hệ sinh thái khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận năm 2023
410/KH-UBND V/v Kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
3
Hide details for 08/02/202308/02/2023
140/QĐ-UBND V/v Phê duyệt Kế hoạch thực hiện công tác xúc tiến đầu tư năm 2023 của Ban Quản lý các khu công nghiệp
138/QĐ-UBND V/v Công bố kết quả đánh giá cấp độ dịch Covid-19 quy mô cấp huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận, tính đến 17 giờ 00 ngày 02/02/2023
12/2023/QĐ-UBND V/v Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Kiểm lâm trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Ninh Thuận
4
Hide details for 07/02/202307/02/2023
3/CT-UBND V/v nghiêm túc thực hiện các quy định của pháp luật về hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo cấp cơ sở, trọng tâm là tại các huyện, thành phố
51/QĐ-UBND V/v Ban hành Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)
136/QĐ-UBND Về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính ban hành mới, sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp và lĩnh vực quản lý Lao động ngoài nước thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Thuận
11/2023/QĐ-UBND V/v Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Ninh Thuận
8
Hide details for 06/02/202306/02/2023
46/QĐ-UBND V/v Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược quốc gia về nghiên cứu, phát triển và ứng dụng trí tuệ nhân tạo đến năm 2030
356/CTR-UBND V/v CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 02 NĂM 2023 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
348/KH-UBND V/v Triển khai thực hiện Chương trình hành động số 154-CTr/TU ngày 21/11/2022 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
125/QĐ-UBND V/v thành lập Ban Tổ chức Cuộc thi sáng tạo dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Ninh Thuận lần thứ 17 năm 2023
357/KH-UBND V/v Hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ 2019 – 2023 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
360/KH-UBND V/v Thực hiện nhiệm vụ phát triển du lịch Ninh Thuận trở thành ngành kinh tế mũi nhọn năm 2023
47/QĐ-UBND V/v công nhận đơn vị đạt chuẩn Phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2022.
49/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Đề án vị trí việc làm và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp của Cơ sở Cai nghiện ma túy tỉnh trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
3
Show details for 05/02/202305/02/2023


Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng