Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng  

|Ngày ban hành|Số/Kí hiệu|Trích yếu
3
Show details for 06/05/202206/05/2022
7
Hide details for 05/05/202205/05/2022
511/QĐ-UBND Về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh động vật tỉnh Ninh Thuận
23/2022/QĐ-UBND V/v Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương tỉnh Ninh Thuận
1870/UBND-VXNV V/v triển khai thực hiện Kế hoạch số 125-KH/TU ngày 21/4/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
515/QĐ-UBND V/v Ban hành Chương trình công tác năm 2022 của Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2021-2025
1873/UBND-KTTH V/v thực hiện Chỉ thị và Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí
517/QĐ-UBND V/v Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo triển khai áp dụng hóa đơn điện tử trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
1881/UBND-KTTH V/v triển khai Quyết định số 460/QĐ-TTg ngày 18/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ
5
Show details for 04/05/202204/05/2022
6
Show details for 03/05/202203/05/2022
12
Show details for 29/04/202229/04/2022
6
Show details for 28/04/202228/04/2022
4
Show details for 27/04/202227/04/2022
2
Show details for 26/04/202226/04/2022
10
Show details for 25/04/202225/04/2022
2
Show details for 23/04/202223/04/2022
10
Show details for 22/04/202222/04/2022
3
Show details for 21/04/202221/04/2022
13
Show details for 20/04/202220/04/2022
6
Show details for 19/04/202219/04/2022
2
Show details for 18/04/202218/04/2022
1
Show details for 17/04/202217/04/2022
2
Show details for 11/04/202211/04/2022
1
Show details for 10/04/202210/04/2022
12
Show details for 08/04/202208/04/2022
3
Show details for 05/04/202205/04/2022
8
Show details for 04/04/202204/04/2022
8
Show details for 01/04/202201/04/2022
6
Show details for 31/03/202231/03/2022


Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng