Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng  

|Ngày ban hành|Số/Kí hiệu|Trích yếu
2
Hide details for 22/03/202422/03/2024
1259/KH-UBND V/v Triển khai Chương trình phòng, chống ma túy trong thanh, thiếu niên đến năm 2030
1263/UBND-VXNV V/v tiếp tục thực hiện có hiệu quả Quyết định số 1630/QĐ-TTg ngày 28/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ
3
Hide details for 21/03/202421/03/2024
311/QĐ-UBND V/v công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ đủ điều kiện thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
1236/KH-UBND V/v Tổ chức Hội thi tuyên truyền phòng chống tai nạn thương tích, đuối nước và xâm hại trẻ em năm 2024
22/2024/QĐ-UBND V/v Bãi bỏ các Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận
6
Hide details for 20/03/202420/03/2024
1213/KH-UBND V/v Tổ chức chào mừng Ngày khoa học và công nghệ Việt Nam năm 2024
1212/KH-UBND V/v Thực hiện Đề án “Triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc” năm 2024 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
1225/KH-UBND V/v Triển khai thực hiện Kế hoạch số 273-KH/TU, ngày 20/02/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 28-CT/TW, ngày 25/12/2023 của Bộ Chính trị về tăng cường công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc
1222/KH-BCĐ V/v Triển khai thực hiện công tác Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh Ninh Thuận năm 2024
1221/KH-UBND V/v Triển khai thực hiện Kế hoạch số 274-KH/TU ngày 20/02/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 42-NQ/TW ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới
1219/UBND-KTTH V/v triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang về bảo đảm trật tự an toàn giao thông
3
Hide details for 19/03/202419/03/2024
1188/KH-UBND V/v Tổ chức Hội thảo về Năng lượng xanh, Hydro xanh và Khu công nghiệp trung hòa Carbon
21/2024/QĐ-UBND V/v Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 42/2023/QĐ-UBND ngày 25 tháng 7 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Ninh Thuận
1200/UBND-VXNV V/v Thực hiện Nghị định số 29/2024/NĐ-CP ngày 06/3/2024 của Chính phủ Quy định tiêu chuẩn chức danh công chức lãnh đạo, quản lý trong cơ quan hành chính nhà nước
5
Hide details for 18/03/202418/03/2024
159/QĐ-UBND V/v Ban hành Kế hoạch triển khai nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính trọng tâm tỉnh Ninh Thuận năm 2024
1181/UBND-TCD V/v tăng cường các biện pháp phòng cháy, chữa cháy mùa nắng nóng năm 2024
1178/UBND-VXNV V/v triển khai thực hiện Nghị định số 18/2024/NĐ-CP ngày 21/02/2024 của Chính phủ
1175/KH-UBND V/v Đẩy mạnh công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động năm 2024
1172/KH-UBND V/v Thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân về nội dung của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn” năm 2024
3
Hide details for 15/03/202415/03/2024
1132/KH-UBND V/v Triển khai thực hiện Nghị quyết số 39/2023/NQ-HĐND ngày 12/12/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2024-2028
14/GP-UBND V/v Cấp Giấy phép môi trường cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh Ninh Thuận được thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường của Dự án Bệnh viện Y dược cổ truyền tỉnh Ninh Thuận tại phường Văn Hải, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận
1141/KH-UBND V/v Tổ chức Hội nghị Sơ kết Phong trào thi đua “Vì Người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
4
Hide details for 14/03/202414/03/2024
1112/UBND-VXNV V/v triển khai thực hiện Kế hoạch số 280-KH/TU ngày 04/3/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy


Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng