Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng  

|Ngày ban hành|Số/Kí hiệu|Trích yếu
3
Hide details for 12/05/202212/05/2022
1989/KH-UBND V/v Thực hiện Quyết định số 996/QĐ-TTg ngày 10/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện Đề án “Tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế” trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận năm 2022
1993/KH-UBND V/v Kế hoạch Triển khai thực hiện Quyết định số 263/QĐ-TTg ngày 22/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
1997/UBND-VXNV V/v giám sát dịch Covid-19 và tạm dừng khai báo y tế nội địa trong giai đoạn mới của dịch bệnh Covid-19
13
Hide details for 11/05/202211/05/2022
1960/KH-UBND V/v Triển khai Tháng hành động vì trẻ em năm 2022
1961/UBND-VXNV V/v triển khai các biện pháp giúp doanh nghiệp duy trì việc làm, thu hút lao động vào làm việc, hỗ trợ lao động quay trở lại thị trường lao động
1962/UBND-VXNV V/v thực hiện Chương trình “Quyến rũ Việt Nam” tại Ninh Thuận
551/QĐ-UBND V/v công bố cấp độ dịch Covid-19 quy mô cấp huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận, tính đến 17 giờ 00 ngày 05/5/2022
1971/CTR-UBND V/v CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 5 NĂM 2022 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
1981/UBND-VXNV V/v tham mưu đẩy mạnh công tác Cải cách hành chính và các chỉ số trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận đến năm 2025.
1973/UBND-VXNV V/v triển khai công tác xác định tình trạng nghiện ma túy và cai nghiện ma túy theo Luật Phòng, chống ma túy năm 2021.
1972/KH-UBND V/v Triển khai Chiến lược Quốc gia về dinh dưỡng giai đoạn 2021 – 2030 và tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
278/QĐ-UBND V/v Quyết định về việc phê duyệt Phương án và Kế hoạch tổ chức các kỳ xét tốt nghiệp, thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh lớp đầu cấp trung học cơ sở, trung học phổ thông năm 2022 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.
25/2022/QĐ-UBND V/v Quyết định Quy định Bảng giá nhà ở, công trình xây dựng và vật kiến trúc
1983/KH-UBND V/v Triển khai thực hiện Chỉ thị số 26-CT/TU ngày 19/4/2022 của Tỉnh ủy về đẩy mạnh thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2022
1984/UBND-KTTH V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 57/NQ-CP ngày 21/4/2022 của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp hoàn thiện thể chế liên kết vùng kinh tế - xã hội
280/QĐ-UBND Về việc điều chỉnh Chương trình Xúc tiến thương mại địa phương năm 2022
3
Hide details for 10/05/202210/05/2022
19/VPUB-LCT V/v LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 19/2022 (điều chỉnh lần 2) (Từ ngày 09/5 đến ngày 13/5/2022)
548/QĐ-UBND V/v Ban hành Kế hoạch đảm bảo an toàn thực phẩm, nâng cao chất lượng nông lâm thủy sản trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2022
106/BC-UBND V/v Tình hình kinh tế-xã hội tháng 4 năm 2022 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 5 năm 2022
8
Hide details for 09/05/202209/05/2022
57/TB-UBND V/v Thông báo chương trình thăm nhân dịp lễ Phật đản năm 2022
1935/UBND-VXNV V/v tăng cường công tác phòng, chống Sốt xuất huyết Dengue trên địa bàn tỉnh
1938/KH-UBND V/v Thực hiện hỗ trợ doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong hoạt động khoa học và công nghệ; hệ sinh thái khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận năm 2022
543/QĐ-UBND Về việc công nhận người giám định tư pháp theo vụ việc
546/QĐ-UBND V/v Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thư viện tỉnh Ninh Thuận trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
1944/KH-BCĐ V/v Thực hiện Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp”trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận năm 2022
1945/KH-BCĐ V/v Kế hoạch Triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận” năm 2022 (gọi tắt là Đề án 938)


Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng