Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng  

|Ngày ban hành|Số/Kí hiệu|Trích yếu
1
Hide details for 26/02/202426/02/2024
10/2024/QĐ-UBND V/v QĐ Quy định Phân cấp thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng, Báo cáo kinh tế - kỹ thuật; thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở của dự án đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
1
Hide details for 22/02/202422/02/2024
8/2024/QĐ-UBND V/v Bãi bỏ Quyết định số 07/2021/QĐ-UBND ngày 10 tháng 3 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành Quy định chi tiết một số nội dung về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
7
Hide details for 21/02/202421/02/2024
183/QĐ-UBND V/v Công nhận xã Phương Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2023
184/QĐ-UBND V/v Công nhận xã Hộ Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2023
722/UBND-KTTH V/v triển khai thực hiện Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 01 năm 2024.
105/QĐ-UBND V/v Điều chỉnh, bổ sung một số nội dung Kế hoạch ưu tiên hỗ trợ sản phẩm nông lâm thuỷ sản nhằm thúc đẩy xuất khẩu đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận ban hành kèm theo Quyết định số 719/QĐ-UBND ngày 23/12/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh
706/KH-UBND V/v Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm - OCOP tỉnh Ninh Thuận năm 2024
187/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ, thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ tỉnh Ninh Thuận
109/QĐ-UBND V/v QĐ phê duyệt Đề án “Phát triển kinh tế đô thị, trọng tâm là xây dựng Phan Rang –Tháp Chàm thành thành phố thông minh, tạo động lực phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”
1
Hide details for 20/02/202420/02/2024
689/UBND-TCD V/v tuyên truyền, tập huấn sử dụng ứng dụng VNeID.
3
Hide details for 19/02/202419/02/2024
642/UBND-VXNV V/v triển khai thực hiện Thông báo số 2891/TB-BTĐKT ngày 29/12/2023 của Ban Thi đua-Khen thưởng Trung ương
643/UBND-KTTH V/v tăng cường công tác quản lý tài sản trên địa bàn tỉnh
6/2024/QĐ-UBND V/v Bãi bỏ một phần Quy định phân công, phân cấp thực hiện việc đăng ký phương tiện phục vụ vui chơi, giải trí dưới nước và quản lý phương tiện được miễn đăng ký trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận, ban hành kèm theo Quyết định số 22/2021/QĐ-UBND ngày 22 tháng 5 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh
1
Hide details for 17/02/202417/02/2024
635/KH-UBND V/v KẾ HOẠCH Tổ chức Hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và xúc tiến đầu tư tỉnh Ninh Thuận
1
Hide details for 15/02/202415/02/2024
4/2024/QĐ-UBND V/v Bãi bỏ Quyết định số 51/2022/QĐ-UBND ngày 04 tháng 9 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển du lịch Ninh Thuận giai đoạn 2022 - 2025
1
Hide details for 12/02/202412/02/2024
3/2024/QĐ-UBND V/v Bãi bỏ một phần Quyết định số 03/2015/QĐ-UBND ngày 15/01/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành Quy định quản lý các vùng hoạt động thể thao giải trí trên biển tại địa bàn tỉnh Ninh Thuận và Quyết định số 57/2017/QĐ-UBND ngày 25/7/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định quản lý các vùng hoạt động thể thao giải trí trên biển tại địa bàn tỉnh Ninh Thuận ban hành kèm theo Quyết định số 03/2015/QĐ-UBND ngày 15/01/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận
1
Hide details for 11/02/202411/02/2024
11/QĐ-VPUB Về việc phân công nhiệm vụ Lãnh đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
1
Hide details for 07/02/202407/02/2024
588/UBND-TCD V/v thực hiện kiểm điểm, xử lý trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân có liên quan trong việc thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính
5
Hide details for 06/02/202406/02/2024
31/BC-UBND V/v Tình hình kinh tế-xã hội tháng 01 năm 2024 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 02 năm 2024


Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng