Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng  

|Ngày ban hành|Số/Kí hiệu|Trích yếu
3
Show details for 14/01/202214/01/2022
9
Show details for 12/01/202212/01/2022
6
Hide details for 11/01/202211/01/2022
120/UBND-VXNV V/v triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
123/KH-UBND V/v Kế hoạch tổ chức Lễ phát động“Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” năm 2022
126/UBND-VXNV V/v tổ chức Hội nghị Công bố Đề án phát triển du lịch Ninh Thuận giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030
3/2022/QĐ-UBND V/v Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ
4/CT-UBND Về tăng cường các biện pháp quản lý thu ngân sách năm 2022 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
143/UBND-TTPVHCC V/v tiếp tục triển khai các công việc đảm bảo cung cấp số liệu chính xác, hiệu quả cho hệ thống theo dõi, giám sát, đánh giá thực hiện TTHC của Văn phòng Chính phủ
9
Show details for 10/01/202210/01/2022
1
Show details for 09/01/202209/01/2022
4
Show details for 08/01/202208/01/2022
1
Show details for 07/01/202207/01/2022
7
Show details for 06/01/202206/01/2022
5
Show details for 05/01/202205/01/2022
4
Show details for 04/01/202204/01/2022
2
Show details for 02/01/202202/01/2022
16
Show details for 31/12/202131/12/2021
5
Show details for 30/12/202130/12/2021
2
Show details for 29/12/202129/12/2021
7
Show details for 28/12/202128/12/2021
4
Show details for 27/12/202127/12/2021
2
Show details for 25/12/202125/12/2021
11
Show details for 24/12/202124/12/2021
5
Show details for 23/12/202123/12/2021
4
Show details for 22/12/202122/12/2021
11
Show details for 21/12/202121/12/2021
5
Show details for 20/12/202120/12/2021
1
Show details for 19/12/202119/12/2021
1
Show details for 18/12/202118/12/2021


Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng