Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng  

|Ngày ban hành|Số/Kí hiệu|Trích yếu
3
Show details for 14/01/202214/01/2022
9
Show details for 12/01/202212/01/2022
6
Show details for 11/01/202211/01/2022
9
Show details for 10/01/202210/01/2022
1
Show details for 09/01/202209/01/2022
4
Show details for 08/01/202208/01/2022
1
Show details for 07/01/202207/01/2022
7
Show details for 06/01/202206/01/2022
5
Show details for 05/01/202205/01/2022
4
Show details for 04/01/202204/01/2022
2
Show details for 02/01/202202/01/2022
16
Show details for 31/12/202131/12/2021
5
Show details for 30/12/202130/12/2021
2
Show details for 29/12/202129/12/2021
7
Show details for 28/12/202128/12/2021
4
Show details for 27/12/202127/12/2021
2
Show details for 25/12/202125/12/2021
11
Show details for 24/12/202124/12/2021
5
Show details for 23/12/202123/12/2021
4
Show details for 22/12/202122/12/2021
11
Hide details for 21/12/202121/12/2021
862/QĐ-UBND V/v Sửa đổi, bổ sung một số nội dung Quy định tạm thời tổ chức hoạt động vận tải hành khách đường bộ đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận ban hành kèm theo Quyết định số 663/QĐ-UBND ngày 24/10/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh
863/QĐ-UBND V/v Sửa đổi, bổ sung một số nội dung Quy định tạm thời tổ chức hoạt động vận tải hàng hóa đường bộ đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận ban hành kèm theo Quyết định số 664/QĐ-UBND ngày 24/10/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh
864/QĐ-UBND V/v Ban hành Kế hoạch quản lý Khu bảo tồn biển Vườn quốc gia Núi Chúa tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2021-2025
90/2021/QĐ-UBND V/v Ban hành đơn giá trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận (QPPL)
6931/KH-UBND V/v Kế hoạch tổ chức tiếp nhận và cấp phát gạo hỗ trợ cho học sinh ở xã, thôn đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận trong học kỳ I năm học 2021-2022.
6932/UBND-VXNV V/v tăng cường giám sát và phòng chống dịch Covid-19 với biến chủng mới Omicron.
6933/KH-UBND V/v Rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận năm 2022
2365/QĐ-UBND V/v Công bố kết quả đánh giá cấp độ dịch Covid-19 quy mô cấp huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận, tính đến 17 giờ 00 ngày 17/12/2021
2367/QĐ-UBND V/v Ban hành “Đề án triển khai Chiến lược sở hữu trí tuệ trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận đến năm 2030”


Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng